Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

De organisatie

Missie en doel van de organisatie

Proxima Terminale Zorg stelt zich ten doel aandacht en ondersteuning te bieden aan mensen in de laatste levensfase  en hun naasten. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers in onze hospice, bij mensen thuis of in verpleeg-en verzorgingshuizen.

In 1986 werd de basis gelegd voor de Stichting Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis anno nu. 

  • In 1986 richtte VPTZ-ZU zich op het vergroten van de mogelijkheden om thuis te kunnen sterven. 
  • In 2006 werd Hospice Nieuwegein opgericht op de Hogerhoeve te Nieuwegein. De hospice richt zich op mensen die niet thuis kunnen of willen blijven tijdens hun laatste levensfase. 
  • Sinds januari 2009 zijn Stichting Hospice Nieuwegein en Stichting VPTZ-ZU een nauwe samenwerking aangegaan, met als doel een goede vrijwilligers palliatieve terminale zorg ketenzorg te bieden in de regio. 
  • In 2013 zijn beide stichtingen onder één werknaam gaan werken : Proxima Terminale Zorg. 
  • In 2016 is deze samenwerking uitgemond in een fusie. We zijn nu één stichting: Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis die draait op vrijwilligers zowel in de hospice als bij de thuisondersteuning.
  • Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten: Nieuwegein, Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater,  Vijfheerenlanden/Vianen en sinds januari 2017 ook Amersfoort en Leusden.

Warme persoonlijke zorg

Proxima biedt in de thuisondersteuning en in de hospice warme persoonlijke zorg die gericht is op de wensen en behoeften van de ernstig zieke. Naast aandacht voor lichamelijk comfort is er ook aandacht voor de geestelijke en sociale  aspecten die zich bij de zieke en/of naasten kunnen voordoen. Aandacht, tijd, betrokkenheid en “er zijn” is de essentie van deze zorg.

In de hospice is er medische begeleiding door de hospice-/huisarts en verpleegkundige zorg door een vast team van een thuiszorgorganisatie. Proxima biedt de terminaal zieke die zorg, die nodig is voor verzachting  in de laatste levensfase. Deze laatste levensfase brengt vaak voor de zieke zelf en de mensen om hem of haar heen tegenstrijdige gevoelens mee. Het verwerken van het nabije levenseinde is een proces dat door iedereen op verschillende wijze wordt doorgemaakt en waar Proxima zonodig steun kan bieden.

Vrijwilligers

Proxima is een organisatie die, naast een aantal vaste medewerkers, draait op vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn inzetbaar in de hospice of bij de thuisondersteuning (ook in verpleeg- en verzorgingshuizen). De vrijwilligers zijn allen geschoold en hebben deelgenomen aan verschillende trainingen. Bij Proxima zijn 130 vrijwilligers werkzaam.

De zorg van de vrijwilligers is gericht op ondersteuning in het welzijn van de cliënt/gast en diens naasten. Naast emotionele ondersteuning kan de vrijwilliger de nodige praktische zorgtaken verlenen. De hulp van vrijwilligers vindt plaats in nauwe samenwerking met familie, netwerk, huisarts en thuiszorg.

Organisatiestructuur

Proxima Terminale Zorg & Thuis is een stichting en heeft een bestuur waaraan de directie rapporteert en waarmee overleg plaatsvindt. De dagelijkse aansturing van Proxima is in handen van de directie. De coördinatoren geven leiding en ondersteunen de vrijwilligers in hun werk. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor verwijzers en families. Zij verzorgen de opnames in de hospice en regelen de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie. 

Klik hier voor het team.

Vriend worden van Proxima?

De financiële middelen om de exploitatie van Proxima Terminale Zorg rond te krijgen bestaan, naast subsidies, voornamelijk uit giften van fondsen, kerken, bedrijven en particulieren.